Terms and Conditions

 • Všeobecné ustanovenia
  • Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len ,,Obchodné podmienky“) spresňujú obchodné vzťahy medzi kupujúcim a spoločnosťou Mototrend s.r.o., Vlárska 155/45, 911 05 Trenčín, IČO: 46739246, IČ DPH: SK2023548065 (ďalej len ,,predávajúci“), ktoré budú uzatvorené elektronickým obchodným systémom www.vertebro.sk (ďalej len ,,e-shop“).
  • Kupujúcim sa rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorá po vlastnej autorizácii odoslala elektronickú objednávku prostredníctvom e-shopu.
  • Návrhom kúpnej zmluvy sa rozumie objednávka odoslaná prostredníctvom e-shopu (obsahujúca informácie o kupujúcom, objednanom tovare a celkovej cene objednávky s DPH) , e-mailom (na e-mail info@vertebro.sk) alebo telefonicky. Kúpna zmluva vzniká potvrdením objednávky predávajúcim e-mailom alebo telefonicky.
 • Povinnosti kupujúceho
  • Kupujúci sa zaväzuje objednaný tovar skontrolovať ( napr. neporušenosť obalu) a následne prevziať. Pri zistení poškodenia obalu je povinný škodu zapísať do preberacieho protokolu a následne informovať Predávajúceho o rozsahu škôd najneskôr do 48 hodín.
  • Kupujúci sa zaväzuje, že informácie uvedené v objednávku sú pravdivé.
 • Povinnosti predávajúceho
  • Predávajúci sa zaväzuje, že dodá tovar kupujúcemu podľa špecifikácií (cena, spôsob dodania, spôsob platby, druh tovaru) uvedených v objednávke, ktorú odoslal kupujúci prostredníctvom e-shopu, e-mailu, alebo telefonicky.
  • Predávajúci sa zaväzuje, že objednávku dodá kompletnú, s objednaným tovarom a všetkými náležitými dokladmi (daňový doklad, návod na použitie, záručný list).
  • Predávajúci nenesie zodpovednosť za oneskorené dodanie alebo poškodenie tovaru pri preprave spôsobené prepravcom alebo vyššou mocou.
 • Objednávanie tovaru
  • Prijatie objednávky bude potvrdené e-mailom na adresu uvedenú kupujúcim pri objednávaní tovaru. V prípadne chybne uvedených informácií v potvrdzujúcom e-maily je potrebné, aby kupujúci kontaktoval predávajúceho a na túto skutočnosť ho upozornil.
  • Všetky prijaté elektronické objednávky sú považované za návrh kúpnej zmluvy a sú považované za záväzné pre obe zúčastnené strany. Stornovanie objednávky je možné do 24 hodín od odoslania bez udania dôvodu.
  • Vlastnícke právo na tovar prechádza na kupujúceho zaplatením kúpnej sumy v plnej výške.
 • Odstúpenie od zmluvy
  • Kupujúci – spotrebiteľ môže bez udania dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 pracovných dní od uzatvorenia zmluvy v zmysle §7 Zákona č. 102/2014 Z.z., ak nejde o predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa.
  • Kupujúci – spotrebiteľ má právo v rámci lehoty 14 pracovných dní v zmysle §7 zákona č. 102/2014 Z.z., tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom, aký je nutný pre testovanie balančnej stoličky. Vzhľadom na druh a účel tovaru, ponúka predávajúci predĺženú lehotu na vrátenie tovaru 20 kalendárnych dní.
  • Kupujúci môže v zmysle ustanovenia § 7 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (Zákon č. 102/2014 Z. z.) od zmluvy odstúpiť a to písomnou formou vyplnením formulára alebo napísaním sprievodným listom.
  • Tovar zašle spolu so všetkou pôvodnou dokumentáciou, dokladmi, obsahom balenia, spolu s formulárom alebo sprievodným listom, na adresu predávajúceho. Tovar nemusí byť zabalený v pôvodnom obale. Tovar musí byť nepoškodený, v prípade poškodenia tovaru, nemusí byť vrátená plná suma, za ktorú bol tovar kúpený. Suma môže byť znížená adekvátne k rozsahu poškodenia tovaru.
  • V prípade odstúpenia od zmluvy je predávajúci povinný vrátiť peniaze kupujúcemu do 15 dní od obdržania vráteného tovaru.
 • Dodacie podmienky a termíny
  • Dodanie tovaru v rámci Slovenskej a Českej Republiky je zdarma s využitím služieb tretích subjektov alebo na základe dohôd s kupujúcim.
  • O termíne dodania tovaru je kupujúci priebežne informovaný prostredníctvom e-mailu, telefonicky alebo formou SMS. Doba dodania sa môže meniť v závislosti dostupnosti tovaru.
 • Kúpna cena a spôsob platby
  • Kupujúci kupuje tovar od predávajúceho za cenu uvedenú v čase objednávky pri danom tovare. Ceny tovaru sú konečné vrátane DPH.
  • Predávajúci si vyhradzuje právo na zmeny cien. Cena po potvrdení objednávky predávajúcim je záväzná.
  • Predávajúci si vyhradzuje právo požadovať úhradu zálohy vo výške minimálne 50% kúpnej ceny tovaru v prípade objednávky tovaru vyrábaného priamo pre jedného spotrebiteľa, alebo v prípade objednania väčšieho množstva tovaru ako je obvyklé pre bežné používanie.
  • Kupujúci môže za tovar zaplatiť nasledovnými spôsobmi:
   • pri dobierke – cenu za objednaný tovar kupujúci zaplatí v hotovosti alebo platobnou kartou pri prevzatí od kuriéra
   • bankovým prevodom
   • Paypal
 • Záruka a reklamácia
  • Záručná doba na tovar je 24 mesiacov odo dňa jeho prevzatia tovaru zákazníkom. Záručná doba sa predlžuje o čas, ktorý bol výrobok v oprave, na základe priložených dokladov o predchádzajúcej oprave (reklamácii).
  • Záruka sa vzťahuje na vady, ktoré zavinil výrobca, dodávateľ alebo predávajúci.
  • Záruka sa nevzťahuje na mechanické poškodenie tovaru kupujúcim, používanie tovaru v nezodpovedajúcich, resp. nevhodných podmienkach, zanedbanie starostlivosti o tovar, nesprávnu manipuláciu a používanie tovaru, nesprávne ošetrovanie tovaru, alebo používanie v rozpore s návodom na použitie.
  • Reklamácia a jej priebeh sa riadi platnými zákonmi a predpismi Slovenskej republiky.
   • Po prijatí reklamovaného tovaru bude kupujúci bezodkladne informovaný e-mailom o prijatí reklamácie e-mailom, začatí reklamačného konania a spôsobe vybavenia reklamácie. O vybavení reklamácie bude kupujúci bezprostredne po ukončení reklamačného konania informovaný telefonicky, resp. e-mailom.
   • Reklamačné konanie začína dňom, kedy sú splnené všetky nasledujúce podmienky:
    • doručenie reklamovaného tovaru
    • kópia dokladu o nákupe
   • O spôsobe riešenia reklamácie rozhodne predávajúci ihneď, v zložitých prípadoch, najmä ak je potrebné odborné posúdenie vady, alebo oprava tovaru – najneskôr do 30 dní od prijatia reklamácie. Po uplynutí tejto lehoty má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.
   • Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie jedným z nasledujúcich spôsobov:
    • odovzdaním opraveného tovaru,
    • výmenou tovaru,
    • vrátením kúpnej ceny tovaru,
    • odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru.
   • O výsledku riešenia reklamácie bude kupujúci pred uplynutím 30 dňovej lehoty informovaný e-mailom alebo telefonicky. Kópiu reklamačného protokolu odošle predávajúci kupujúcemu spolu s tovarom, resp. mu ju odovzdá osobne pri prevzatí reklamovaného tovaru.
   • Po uplynutí tejto lehoty má zákazník rovnaké práva, akoby išlo o vadu, ktorú nemožno odstrániť. Kupujúci má právo od zmluvy odstúpiť.
   • Ak dôjde k ďalšiemu poškodeniu tovaru počas prepravy, takéto poškodenie reklamovaného tovaru nebude podliehať záručnej oprave. Za takto vzniknuté škody predávajúci nenesie zodpovednosť.
 • Ochrana osobných údajov
  • Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je fyzickou osobou, je povinný oznámiť prevádzkovateľovi v registračnom formulári svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a e-mailovú adresu.
  • Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je právnickou osobou, je povinný oznámiť prevádzkovateľovi svoje obchodné meno, adresu sídla, vrátane PSČ, IČO, DIČ, kontaktnú osobu, číslo telefónu a e-mailovú adresu. Vyššie uvedené údaje sú nutné pre identifikáciu kupujúceho a budú použité k realizácii zúčtovania platby za nakúpený tovar a na správnu expedíciu tovaru. Všetky poskytnuté údaje sú uchovávané v chránenej databáze na serveri prevádzkovateľa a nebudú inak poskytnuté tretej strane.
  • Využívaním internetového obchodu www.vertebro.sk kupujúci súhlasí so zhromažďovaním a používaním informácií o ňom a o jeho nákupoch v znení Zákona č. 428/2002 Z.z o ochrane osobných údajov v informačných systémoch. Kupujúci udeľuje prevádzkovateľovi tento súhlas na dobu neurčitú a môže ho písomnou formou kedykoľvek odvolať. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania tohto súhlasu prevádzkovateľovi.
 • Záverečné ustanovenia
  • Tieto obchodné podmienky platia v znení uvedenom na internetovej stránke prevádzkovateľa v deň odoslania elektronickej objednávky s výnimkou ak je medzi oboma stranami dohodnuté inak.
  • Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zmenu týchto obchodným podmienok . Povinnosť písomného oznámenia zmeny obchodných podmienok je splnená umiestnením na internetovej stránke www.vertebro.sk